Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len alebo „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou uctoplus.sk, a.s. so sídlom Lošonec 191, 919 04 Lošonec , Slovenská republika, IČO: 2120803949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 42665/T na jednej strany a Užívateľmi alebo Registrovanými užívateľmi na druhej strane.
 2. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom, Užívateľom alebo Registrovaným užívateľom bližšie neupravené týmito VOP sa radia ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, ako aj iných osobitných predpisov platných v Slovenskej republike.
 3. Tieto VOP upravujú pravidlá a podmienky používania služby Účto+ umiestnenej na internetovej stránke https://uctoplus.sk, https://moje.uctoplus.sk alebo na pridružených stránkach poskytovateľa.

Definície použitých pojmov

 1. Poskytovateľ: je spoločnosť uctoplus.sk, a.s. so sídlom Lošonec 191, 919 04 Lošonec , Slovenská republika, IČO: 2120803949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 42665/T. Poskytovateľ je prevádzkovateľom internetovej stránky https://uctoplus.sk, prostredníctvom ktorej poskytuje elektronické služby aplikácie Účto+.
 2. Užívateľ: Užívateľom sa stáva každý návštevník, ktorý prostredníctvom svojho internetového prehliadača a siete Internet zobrazuje stránku služby, a to až do momentu úspešnej registrácie.
 3. Registrovaný užívateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva svoju činnosť na základe živnostenského oprávnenia alebo podľa osobitných predpisov (ako podnikateľ, samostatne zárobkovo činná osoba resp. osoba vykonávajúca slobodné povolanie) a zaregistrovala sa za účelom používania služby Účto+ a vytvorila si tak užívateľský účet. Registruje sa každý subjekt, ktorý má záujem používať všetky dostupné funkcie služby Účto+.
 4. Službu Účto+: tvorí online aplikácia pre podnikateľov, živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby, prístupná zo siete Internet prostredníctvom internetového prehliadača, ktorá umožňuje Registrovanému užívateľovi vytvárať, vkladať a spracovávať údaje týkajúce sa účtovníctva a účtovania dokladov fyzických a právnických osôb podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 5. Autorizovaný užívateľ: je fyzickou osobou, ktorej Registrovaný užívateľ pridelil práva za účelom spravovania vybraných funkcií užívateľského účtu.

Obsah služby Účto+

 1. Služba Účto+ je poskytovaná výhradne elektronicky. Užívateľ ako aj Registrovaný užívateľ súhlasí, že akákoľvek komunikácia s Poskytovateľom prebieha výlučne v elektronickej forme. Takáto forma dohodnutej komunikácie napĺňa požiadavku písomnej formy, s čím zúčastnené zmluvné strany súhlasia.
 2. Služba Účto+ predstavuje nástroj pre podnikateľov, zameraný najmä na živnostíkov, malé a stredné podniky alebo samostatne zárobkovo činné osoby a osoby vykonávajúce slobodné povolania, v ktorom môžu evidovať svoje účtovné operácie, vystavovať účtovné doklady, cenové ponuky, faktúry a využívať tiež ďalšie doplnkové funkcie. Účelom služby Účto+ je poskytnúť cenovo dostupné a ucelené riešenie, ktoré uľahčí prácu zníži administratívnu záťaž podnikateľov v súvislosti s vedením ich účtovníctva a obchodnej evidencie.
 3. Všetok obsah prezentovaný na stránkach služby Účto+ vrátane zdrojového kódu, skriptov, dizajnu, textu, loga a obrázkov je chránený autorským právom. Jeho kopírovanie, úprava alebo ďalšie šírenie bez výslovného súhlasu Poskytovateľa sa prísne zakazuje. Zostavy údajov, softvér, ako aj obsah prevádzkových databáz sú výhradným vlastníctvom Poskytovateľa a podliehajú medzinárodnej ochrane autorských práv. Údaje Registrovaných užívateľov ako aj nimi vkladané dátové súbory sú výhradným vlastníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej bol užívateľský účet zriadený.
 4. Na stránkach Poskytovateľa môže byť umiestňovaný tiež obsah tretích strán, na ktorý sa rovnako vzťahuje ochrana autorských práv a iných práv duševného vlastníctva vyplývajúcich z licencie.

Registrácia užívateľov

 1. Užívateľ môže využiť bezplatnú registráciu do služby Účto+ vytvorením užívateľského účtu. Vytvorenie užívateľského účtu sa realizuje formou vyplnenia výlučne pravdivých údajov Užívateľa do elektronického registračného formulára umiestneného na internetovej stránke Poskytovateľa a vyjadrenie súhlasu byť viazaný týmito VOP, ktorých znenie Užívateľ považuje za zrozumiteľné a dostatočne určité a prejavuje súhlas byť  týmito podmienkami viazaný. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré Užívateľovi alebo Registrovanému užívateľovi vznikli z dôvodu uvedenia nepravdivých údajov.
 2. Svojou registráciou dáva Užívateľ súhlas na spracovanie ním zadaných osobných údajov v rozsahu jeho mena a e-mailovej adresy nevyhnutných na jeho identifikáciu (ďalej len „osobné údaje“). Poskytovateľ sa zaväzuje uchovávať a chrániť osobné údaje Užívateľov pred neoprávnenými zásahmi v súlade s platnou právnou úpravou. Údaje Registrovaného užívateľa (podnikateľa) nepodliehajú režimu spracovania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a tiež Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, pretože nejde o fyzickú osobu nepodnikateľa.
 3. Poskytovateľ osobné údaje Užívateľa ani ďalšie údaje z užívateľského účtu nebude poskytovať tretím osobám, a ani ich nebude používať na účely reklamy alebo analýzy správania Užívateľov. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že údaje ním zadávané do služby Účto+ môžu byť anonymizovaným a náhodným spôsobom spracúvané za účelom zabezpečenia riadnej prevádzky služby, alebo jej ďalšieho skvalitnenia a vylepšenia.
 4. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje a údaje týkajúce užívateľského účtu výhradne súdom, orgánom polície a iným oprávneným subjektom výhradne v medziach zákona. Poskytovateľ je oprávnený osobné údaje a informácie spracovať a využiť v prípadoch ak má podozrenie z porušenia právnych predpisov alebo ustanovení týchto VOP. Ide najmä o výnimočné situácie smerujúce k zabezpečeniu bezpečnosti, k ochrane života, zdravia či majetku, alebo verejného záujmu.
 5. Po dokončení registrácie si môže Užívateľ v nastaveniach svojho užívateľského účtu zvoliť jednotlivé verzie služby podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa (napr. FREE, SMALL, BIG), ktoré sa od seba odlišujú funkcionalitou a cenou. Registrovaný užívateľ má po aktivácii účtu a uhradení ceny sa prístup k využívaniu všetkých dostupných funkcií zvolenej verzie služby Účto+, napríklad vytvoriť profil novej spoločnosti alebo agendy, vystavovanie dokladov (najmä faktúr, dobropisov, cenových ponúk, dodacích listov, zápočtov, pokladničných dokladov), vkladanie bankových výpisov, importovanie platobných príkazov, vytváranie cestovných príkazov, používanie knihy jázd, vytváranie zostáv, exportovanie údajov, používanie adresára a ďalších doplnkových funkcií (ďalej len „užívateľský účet“), a to všetko v rozsahu dostupnej funkcionality zvolenej verzie služby.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zamedziť prístup do užívateľského účtu alebo úplne zrušiť registráciu Užívateľa (ukončiť poskytovanie služby) v prípade jeho dlhodobej nečinnosti presahujúcej viac ako 6 mesiacov, rovnako aj v prípade používania služby Účto+ v rozpore s ustanoveniami týchto VOP, v rozpore s účelom služby, alebo spôsobom ohrozujúcim jej kvalitné poskytovanie.
 7. Registrovaný užívateľ je povinný zachovávať zásady dôvernosti údajov svojho užívateľského účtu, hlavne prihlasovacieho mena a hesla (ďalej len „prístupové údaje“), ako je aj povinný obmedziť riziko zneužitia prístupu k počítaču či inému technickému zariadeniu umožňujúcemu prístup k službe Účto+ alebo zneužitia jeho užívateľského účtu.
 8. Registrovaný užívateľ bezvýhradne súhlasí prevziať v plnom rozsahu zodpovednosť za úkony, ktoré boli autorizované prístupovými údajmi k jeho užívateľskému účtu. Z tohto dôvodu Registrovaným užívateľom odporúčame bezpečne uchovávať prístupové údaje, neprezrádzať ich nepovolaným osobám a okamžite ohlásiť Poskytovateľovi akékoľvek podozrenie zo zneužitia.
 9. Pri používaní služby Poskytovateľa sa užívateľ zaväzuje vyvarovať sa najmä znevažovania, urážania, obťažovania, prenasledovania, vyhrážania sa iným užívateľom alebo iného porušovania práv iných ostatných užívateľov. Nesmie sa dopúšťať odovzdávania, odosielania alebo iného šírenia obsahu, ktorý je nevhodný, znevažujúci, nemravný, protizákonný alebo porušuje autorské práva, je patentovaný, chránený ochrannou známkou alebo autorskými právami, je obchodným tajomstvom alebo sa naň vzťahujú iné vlastnícke práva/majetkové práva, ak nie je vlastníkom/majiteľom týchto práv alebo ak nemá povolenie vlastníka na šírenie tohto obsahu. Zakazuje sa odovzdávanie, používanie služby na nezákonné alebo nepovolené účely, odstraňovania označení autorských práv, ochranných značiek alebo iných označení vlastníckych práv zahrnutých v službe.
 10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo v ojedinelých prípadoch odmietnuť prístup na svoje stránky, zamedziť prístupu k užívateľskému účtu, odstrániť alebo upraviť obsah informácií, najmä ak si to vyžaduje bezpečná prevádzka služby alebo ak technickými prostriedkami zaznamenal inú neobvyklú aktivitu na užívateľskom účte.
 11. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným používaním služby v rozpore s ustanoveniami týchto obchodných podmienok alebo v rozpore s právnymi predpismi. Rovnako Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku nesprávnych údajov, ktoré boli do služby zadané prostredníctvom Registrovaného užívateľa alebo ním poverených osôb.

Odmena a jej splatnosť

 1. Služba Účto+ je dostupná pre nových Registrovaných užívateľov v bezplatnej testovacej prevádzke 30 dní od prvej registrácie. Po ukončení testovacej prevádzky bude služba dostupná pre Registrovaných užívateľov bezplatne len v obmedzenej verzii s balíkmi označenými ako FREE. Ostatné balíky sú spoplatnené paušálnym mesačným poplatkom vo výške podľa cenníka Poskytovateľa zverejnenom na stránke Poskytovateľa https://uctoplus.sk/cennik, pričom doplnkové služby a predplatený priestor dátového úložiska budú účtované osobitne v zmysle jednotlivých položiek cenníka Poskytovateľa.
 2. Odmena za príslušný kalendárny mesiac je splatná vopred, a to najneskôr tri dni pred koncom predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Odmena sa považuje za uhradenú momentom pripísania peňažných prostriedkov na účet Poskytovateľa s použitím správneho variabilného symbolu v zmysle platobnej inštrukcie. Registrovaný užívateľ môže uhradiť odmenu vopred aj za dlhšie obdobie (napr. 12 mesiacov) za poskytnutia výhodnejších podmienok podľa aktuálnej ponuky cenníka Poskytovateľa.
 3. Účtovný doklad predstavuje faktúra v elektronickej podobe (e-faktúra), prípadne faktúra v listinnej podobe, ktorá bude Registrovanému užívateľovi sprístupnená v rámci jeho užívateľského účtu alebo zaslaná na ním určenú e-mailovú adresu.
 4. V prípade ak Registrovaný užívateľ nezaplatí odmenu riadne a včas, Poskytovateľ ho upozorní a vyzve na jej bezodkladnú úhradu, pričom môže dôjsť aj k dočasnému pozastaveniu poskytovanie služby.

Prerušenie dodávky služby a zodpovednosť poskytovateľa

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za krátkodobé dočasné prerušenie dodávky alebo dočasné zníženie kvality prevádzkovania služby v dôsledku objektívnych skutočností, ktoré nemohol vôľou ani vynaložením odbornej starostlivosti ovplyvniť ani predvídať. Rovnako Poskytovateľ nezodpovedá ani za škody, ktoré takto Užívateľovi vznikli alebo mohli vzniknúť.
 2. V prípade dlhodobého prerušenia dodávky služby, ktorého dĺžka prevyšuje 2 pracovné dni, a Poskytovateľ mu mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predísť, vzniká Registrovanému užívateľovi nárok na primeranú zľavu z odmeny za používanie služby Účto+. Jej výška sa odvíja od dĺžky prerušenia dodávky, ako aj intenzity používania.
 3. Poskytovateľ bude údaje Registrovaných užívateľov v pravidelných intervaloch zálohovať. Uvedená skutočnosť však nezbavuje zodpovednosti Užívateľa alebo Registrovaného užívateľa zálohovať svoje údaje na vlastné dátové nosiče. Poskytovateľ odporúča zálohovať údaje najmenej raz mesačne.
 4. Užívateľ alebo Registrovaný užívateľ je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia služby Účto+ prevziať všetky údaje (dáta), ktoré do služby vložil počas jej používania. V prípade ak tak neurobí, jeho právo na vydanie údajov zaniká a Poskytovateľ je oprávnený tieto údaje vymazať. O tejto skutočnosti Poskytovateľ upozorní Užívateľa alebo registrovaného užívateľa najmenej 15 dní pred uplynutím uvedenej lehoty.
 5. Účto+ a všetky informácie, obsah, materiály, (vrátane softvéru) a ďalšie služby zahrnuté v službe alebo poskytnuté prostredníctvom služby Účto+ sú poskytnuté v rozsahu ich dostupnej funkcionality. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť, dopĺňať a aktualizovať službu Účto+ s cieľom jej skvalitnenia a vylepšenia. Pokiaľ ide o poskytovanie služby Účto+ a všetkých informácií, obsahu, materiálov (vrátane softvéru), Registrovaný užívateľ akceptuje, že s nimi nie sú spojené žiadne záruky akéhokoľvek druhu, vyjadrené výslovne alebo konkludentne, pokiaľ nie je písomne uvedené inak.
 6. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou nových testovaných funkcií (BETA), ktoré ešte počas ich vývoja umožnil Užívateľom alebo Registrovaným užívateľom používať za účelom preverenia ich funkčnosti, pretože tieto až do zaradenia do riadnej prevádzky nepredstavujú súčasť poskytovanej služby. Poskytovateľ z uvedeného dôvodu označí každú takúto funkciu značkou „BETA“, a ponecháva použitie týchto funkcií výhradne na výlučnú zodpovednosť Užívateľa alebo Registrovaného užívateľa.
 7. V prípade prepojenia funkcií služby Účto+ a ich kompatibility so systémami Sociálnej poisťovne alebo zdravotných poisťovní, týkajúcich sa najmä exportov a importov dátových zostáv, Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za konanie Užívateľov alebo Registrovaných užívateľov týkajúcich sa plnenia ich povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. prihlasovania zamestnancov na sociálne a zdravotné poistenie, podávania výkazov), ani za správnosť nimi zadávaných údajov.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Na právne vzťahy vyplývajúce zo služby Účto+ sa vždy vzťahujú ustanovenia týchto VOP platné v čase vzniku rozhodujúcej skutočnosti zakladajúcej vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zúčastnených zmluvných strán.
 2. Registrovaný užívateľ je oprávnení informovať Poskytovateľa o nedodržaní podmienok VOP alebo o nedostatkoch pri poskytovaní služby Účto+. Reklamáciu služby Poskytovateľ vybaví v zákonom určenej lehote.
 3. Využívaním služby Účto+ Užívateľ alebo Registrovaný užívateľ súhlasí, že na právne vzťahy medzi ním a Poskytovateľom sa bude uplatňovať právny poriadok Slovenskej Republiky.
 4. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktoré vznikli v súvislosti s užívaním služby Účto+ budú riešené prednostne dohodou zúčastnených zmluvných strán. V prípade, ak dohoda nie je možná, o predmetnej veci rozhodne súde na návrh jednej zo strán.
 5. Zúčastnené zmluvné strany, ktorých právne vzťahy sa riadia týmito VOP, vyhlasujú, že akceptujú podmienky služby Účto+, oboznámili sa dostatočne so znením týchto VOP a potvrdzujú, že s týmito podmienkami súhlasia.
 6. V prípadoch, kedy právne poriadky niektorých krajín neumožňujú výnimky alebo obmedzenie aplikovateľných zákonných ustanovení, majú takéto zákonné ustanovenia prednosť pred týmito VOP. Ustanovenia VOP nebudú aplikované v rozsahu, v akom to zvolený právny poriadok neumožňuje.
 7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo posielať propagačné e-maily registrovaným užívateľom. Registrovaní užívateľ môže odmietnuť zasielanie týchto e-mailov v nastavení aplikácie alebo zaslaním e-mailu na helpdesk@uctoplus.sk.
 8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP, pričom o každej takejto zmene bude informovať Registrovaného užívateľa prostredníctvom jeho užívateľského účtu alebo ich znenie na ním určenú e-mailovú adresu.
 9. Tieto VOP sú dostupné na internetovej stránke služby alebo zaslaná na ním určenú e-mailovú adresu https://uctoplus.sk/VOP.
 10. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. októbra 2021.

uctoplus.sk, a.s.

Prihlásenie