XML prenosy do účtovníctva

V účto+ chápeme, že najlepšie sa účtovníkovi účtuje v takom softvéri, na aký je zvyknutý. My to v účto+ plne rešpektujeme a preto sa nesnažíme Váš software nahradiť, ale iba Vašu prácu zefektívniť tak, aby ste nemuseli tráviť hodiny prepisovaním dokladov. Účto+ stále intenzívne vyvíjame a zlepšujeme tak, aby Vaša práca bola čo najefektívnejšia.   Čo sme pre Vás zatiaľ pripravili v komunikácii s účtovnými softvérmi?   Money S3: -export vystavených faktúr (vrátane daňových dokladov a zálohových faktúr) z účto+ do Money S3 vrátane prípadných odpočtov záloh, predkontácíí a čenení DPH -import vystavených faktúr (vrátane daňových dokladov a zálohových faktúr) z Money S3 do účto+ -import prijatých faktúr z Money S3 do účto+   Pohoda: -export vystavených faktúr (vrátane daňových [...]

Od |2019-12-23T11:59:18+01:0023.12.2019|Blog|

Online odovzdávanie dokumentov

Ste podnikateľ a starostlivosť o Vaše účtovníctvo Vám zaberá príliš veľa času? Každý mesiac musíte doklady chystať a nosiť k účtovníkovi? Doklady máte u účtovníka a ak niečo treba reklamovať, musíte absolvovať navyše cestu k účtovníkovi? Nemáte prehľad o tom čo je zaúčtované, kto Vám zabudol zaplatiť, alebo naopak, komu ste zabudli zaplatiť Vy? A čo tak odovzdávať doklady účtovníkovi elektronicky? S účto+ dokážete zefektívniť všetky úkony spojené s účtovníctvom.   Vystavujete faktúry ešte stále v Excely, Worde alebo platíte drahý software, ku ktorému nemáte prístup odvšadiaľ? V účto+ môžete faktúry vystavovať odkiaľkoľvek a máte k nim vždy prístup nielen Vy, ale aj Vaši kolegovia a Váš účtovník. Faktúru či cenovú ponuku máte vystavenú už za pár sekúnd a môžete [...]

Od |2019-12-22T23:05:50+01:0022.12.2019|Blog|

Prinášame zjednodušenie aj pre účtovníkov

Aplikáciu Účto+ sme vytvorili nielen pre podnikateľa ale aj pre jeho účtovníka. Stáva sa aj Vám, že Vám klient dodal iba polovicu dokladov a pri spracovaní bankového výpisu zistíte, že niektoré platby neviete priradiť k faktúram, alebo bločkom? Následne ich pracne vypisujete a posielate klientovy zoznam pohybov, ktoré neviete spárovať a klient Vám potom po jednom doklady posiela mailom? Toto už viac nemusí byť Váš problém. Preneste si k nám aj klienta Prejdite s klientom na Účto+ už dnes, uľahčite si prácu a dajte klientovi lepší prehľad o jeho podnikaní. V Účto+ sme pre účtovníka pripravili proststredie, vďaka ktorému, už nemusíte doklady vôbec tlačiť. Doklady vidíte v prehľadných zoznamoch, po rozkliknutí si môžete doklad zobraziť, označiť ako zaúčtovaný, a napísať [...]

Od |2018-12-13T12:12:44+01:0013.12.2018|Blog|

Ideálny nástroj pre podnikateľov

Účto+ je skvelý nástroj pre podnikateľov rôznych veľkostí. Či už ste začínajúci živnostník, alebo stredná firma, vždy potrebujete mať prehľad o tom čo sa vo vašej spoločnosti deje. S aplikáciou Účto+ tento prehľad rýchlo získate. Rýchle a jednoduché vystavovanie dokumentov Dokážete rýchlo a pohodlne vystavovať nielen cenové ponuky, zálohové faktúry, daňové doklady k prijatým platbám, ale aj príjmové pokladničné doklady, cestovné príkazy a vyúčtovania pracovných ciest. Do Účto+ viete ľahko nahrať všetky prijaté dokumenty ako prijatá faktúra, pokladničný doklad, splátkový kalendár a akýkoľvek iný prijatý dokument. Dokumenty môžete nahrávať buď priamo do Účto+, alebo ich preposielať do aplikácie emailom hneď ako vám prídu, aby ste na ne nezabudli. Prijaté faktúry môžete ľahko uhrádzať priamo z programu Účto+, stačí si ku [...]

Od |2020-05-09T20:50:47+02:0012.12.2018|Blog|

Evidencia prijatých faktúr

Vďaka Účto+ si konečne môžete urobiť poriadok v prijatých faktúrach. Ak už ste malý živnostník, alebo firma so zamestnancami, iste sa Vám stane, že zabudnete uhradiť nejakú prijatú faktúru, prípadne ju zabudnete vytlačiť a odovzdať Vášmu účtovníkovi. Toto už viac nemusí byť problém. S Účto+ každú prijatú faktúru jednoducho zaevidujete a po uhradení k nej priradíte platbu. Prehľadnosť bez námahy Do Účto+ sa dajú faktúry nahrávať viacerými spôsobmi. Ak Vám príde faktúra elektronicky, emailom, stačí tento mail preposlať na adresu, ktorú Vám Účto+ pridelí. Druhou možnosťou ako faktúru pridať do Účto+ je možné nahrať ju pomocou Drag&Drop alebo ju môžete vybrať z Vášho Google Drive, One Drive alebo Dropbox. V Účto+ si môžete k faktúre vypísať údaje dodávateľa, sumu, variabilný [...]

Od |2018-12-11T10:05:15+01:0011.12.2018|Blog|

Vystavovanie faktúr

Pri tvorbe programu Účto+ sme sa zamerali najmä na rýchlosť, prehľadnosť a jednoduchosť ovládania. Toto zameranie je najlepšie vidieť práve na procese vystavovania cenových ponúk a faktúr. Vystavovanie cenovej ponuky je jednoduchý proces, ktorý je prakticky totožný s vystavovaním akéhokoľvek iného dokumentu. Stačí vybrať odberateľa, napísať aké položky dávate do cenovej ponuky. Na jednotlivé položky alebo aj na celú ponuku môžete uplatniť aj zľavy. Ponuku následne môžete uložiť a priamo z Účto+ poslať odberateľovi prípadne stiahnuť ako PDF. Akonáhle odberateľ cenovú ponuku odsúhlasí, môžete na pár klikov, bez nutnosti prepisovania údajov vystaviť zálohovú faktúru, alebo priamo ostrú faktúru. Zálohové faktúry Zálohovú faktúru môžete vystaviť z cenovej ponuky, alebo ju vytvoriť ako novú faktúru rovnako ako cenovú ponuku. Pri zálohovej faktúre [...]

Od |2018-12-10T17:13:13+01:0009.12.2018|Blog|

Elektronické faktúry

Čo znamená elektronická faktúra? Ide o takú faktúru, ktorá obsahuje údaje v zmysle § 74 a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. Možno ju vydať len so súhlasom príjemcu tovaru/služby. Môže ísť o faktúry ako štruktúrované správy, napríklad vo formáte .xml, alebo iné typy elektronického formátu, ako napr. “PDF”. Legislatíva podmieňuje vyhotovenie elektronickej faktúry súhlasom príjemcu tovaru alebo služby. Faktúry, ktoré boli pôvodne v papierovej podobe a neskôr sa naskenovali a poslali e-mailom sa považujú za elektronické. Pokiaľ je ale faktúra vytvorená v elektronickom formáte, napr. prostredníctvom účtovného softvéru, a je odoslaná a prijatá v papierovej forme, takáto faktúra nie je považovaná za elektronickú faktúru. Faktúra sa považuje za vyhotovenú v okamihu, keď dodávateľ, alebo sám odberateľ sprístupní faktúru [...]

Od |2018-12-09T19:32:30+01:0026.11.2018|Blog|

Súhrnná faktúra

Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, môže vystaviť súhrnnú faktúru za viac samostatných dodaní tovaru/služby alebo za viac platieb prijatých pred samotným dodaním tovaru/služby, pričom súhrnná faktúra môže pokrývať najviac obdobie jedného kalendárneho mesiaca a musí byť vyhotovená do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca. V prípade dohody o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny/plynu/vody/tepla, pokrýva obdobie a to najviac 12 mesiacov, a dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, obsahujú povinné údaje, platiteľ nemá povinnosť vyhotovovať faktúru za každý dodaný tovar/službu, ak miesto dodania je tuzemsko a príjemca má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku. V praxi považujeme zálohové faktúry za nástroj, ako si od odberateľa vyžiadať platbu ešte pred definitívnym dodaním tovaru/služby, pretože ak je záloha uhradená, či už v čiastočnej [...]

Od |2018-12-17T20:00:44+01:0026.11.2018|Blog|

Zjednodušená faktúra

Čo znamená zjednodušená faktúra? Ide o takú faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona o DPH, no i napriek tomu, pri splnení ostatných podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH je možné si z nej odpočítať daň. Ide napríkald o: doklad za tovar/službu v prípade, ak cena s daňou nepresahuje hodnotu 100 EUR (doklad nemusí obsahovať identifikačné údaje príjemcu tovaru/služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, jeho IČ DPH ak mu je pridelené, ani základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene) doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou (ďalej ako ,,ERP“) podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP v znení neskorších predpisov, ak cena tovaru [...]

Od |2018-12-07T10:15:49+01:0026.11.2018|Blog|

Náležitosti faktúry

Povinné náležitosti faktúry Čo je to faktúra? Pod slovom faktúra rozumieme taký doklad, ktorý je vystavený buď v papierovej alebo elektronickej podobe. Tento doklad vyjadruje vzťah medzi obchodnými partnermi a to napríklad pri predaji alebo nákupe tovaru či služby.  Za správnosť údajov vo faktúre či za včasnosť jej vystavenia nesie zodpovednosť dodávateľ uvedeného tovaru alebo služby. Samozrejme ak je faktúra chybne vystavená dodávateľskou stranou, odberateľ by mal druhú stranu na uvedené chyby upozorniť a faktúru reklamovať. Na tieto chyby väčšinou upozorní účtovník/čka, ktorá faktúru má povinnosť zaradiť do účtovníctva. Čo teda patrí medzi povinné náležitosti faktúry? Poradové číslo faktúry Číslovanie faktúr by malo byť chronologické Faktúry by mali ísť následne za sebou Faktúra s číslom 2 nemôže byť vystavená skôr, [...]

Od |2018-12-09T19:35:53+01:0026.11.2018|Blog|