Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Právnym rámcom spracovania osobných údajov je zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ktoré upravujú najmä ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

Slovník pojmov

 • dotknutou osobou rozumie každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, v tomto prípade každý užívateľ, ktorý odoslal svoje osobné údaje prostredníctvom formulára umiestneného na našej internetovej stránke,
 • prevádzkovateľom rozumie spoločnosť uctoplus.sk, a.s. so sídlom Lošonec 191, 919 04 Lošonec , Slovenská republika, IČO: 51781891, ktorá vymedzila účel spracúvania osobných údajov, určila podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene,
 • sprostredkovateľom rozumie každý, každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,
 • príjemcom rozumie každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou,
 • treťou osobou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,
 • zodpovednou osobou rozumie osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona.

Aké údaje spracovávame

Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je vytvorenie užívateľského účtu v službe Účto+, pri ktorej dochádza k spracovaniu údajov dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, a e‑mailová adresa z dôvodu identifikácie užívateľa služby. Odoslaním registračného formulára dotknutá osoba udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov na vymedzený účel. Takto udelený súhlas môže dotknutá osoba vziať späť, a to zrušením svojho užívateľského účtu. V nastaveniach svojho užívateľského účtu môže dotknutá osoba vyjadriť tiež súhlas so zasielaním newsletter-a alebo notifikácií.

Aké sú Vaše práva

Dotknutá osoba má v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov:

 1. právo na poskytnutie informácií o druhu, štruktúre a priebehu ich spracovania osobných údajov,
 2. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,
 3. právo na opravu osobných údajov,
 4. právo vziať späť súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba predtým prevádzkovateľovi udelila,
 5. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
 6. právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 7. právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

A naše povinnosti

Zakazuje sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje dotknutej osoby chrániť, zamedziť neoprávneného prístupu k nim, a po uplynutí doby ich uchovávania uloženej zákonom alebo zániku účelu ich spracovania zabezpečiť ich následnú likvidáciu (vymazanie).

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a príslušný orgán je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak:

 1. spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je v rozpore požiadavkami na spracovanie osobitných kategórií osobných údajov,
 3. výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Koláčiky (Cookies)

Súbory cookies používame pre sprostredkovanie základnej funkčnosti stránky. Uživateľovi dovoľujú sa prihlásiť a používať funkcie portálu tiež umožňujú bezpečnejšie používanie nášho portálu. Bez súborov cookies nebude možné sa prihlásiť ani spravovať Vaše konto.

Analytické koláčiky (Cookies)

Pre potreby analýzy návštevnosti používame analytické cookies tretích strán, ktoré nám sprostredkujú informácie o počte návštevníkov dĺžke ktorú na portáli strávili prípadne aké podstránky navštívili. Tieto údaje sú anonymizované.

Súhlas s používaním analytických cookies je možné kedykoľvek odvolať vo Vašom profile.

Koláčiky tretích strán (Third-party cookies)

Pre analýzu návštevnosti používame služby od spoločností Google a Meta tie zhromažďujú anonymizované údaje o návštevnosti.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

uctoplus.sk, a.s.
Lošonec 191
919 04 Lošonec

IČO: 51781891
DIČ: 2120803949
IČ DPH: SK2120803949

E-mail: gdpr@uctoplus.sk

Prihlásenie