Čo znamená elektronická faktúra? Ide o takú faktúru, ktorá obsahuje údaje v zmysle § 74 a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. Možno ju vydať len so súhlasom príjemcu tovaru/služby. Môže ísť o faktúry ako štruktúrované správy, napríklad vo formáte .xml, alebo iné typy elektronického formátu, ako napr. “PDF”. Legislatíva podmieňuje vyhotovenie elektronickej faktúry súhlasom príjemcu tovaru alebo služby.

Faktúry, ktoré boli pôvodne v papierovej podobe a neskôr sa naskenovali a poslali e-mailom sa považujú za elektronické. Pokiaľ je ale faktúra vytvorená v elektronickom formáte, napr. prostredníctvom účtovného softvéru, a je odoslaná a prijatá v papierovej forme, takáto faktúra nie je považovaná za elektronickú faktúru. Faktúra sa považuje za vyhotovenú v okamihu, keď dodávateľ, alebo sám odberateľ sprístupní faktúru tak, aby ju mohol odberateľ prijať.

Uchovávanie elektronických faktúr

  • Zdaniteľná osoba má povinnosť umožniť daňovému úradu prístup k týmto faktúram, ich sťahovanie a používanie za účelom kontroly
  • Pod pojmom elektronické uchovanie sa chápe uloženie údajov prostredníctvom elektronického zariadenia na spracovanie a uchovávanie údajov, vrátane digitálnej kompresie
  • Faktúry sa nemusia uchovávať v pôvodnej forme