Čo znamená zálohová faktúra? Pod zálohovou/preddavkovou alebo proforma faktúra rozumieme podklad úhrade, prostredníctvom ktorého dodávateľ požaduje od odberateľa platbu vopred. Zálohová faktúra sa vystavuje najmä ako informácia pre úhradu preddavku (platba pred samotným poskytnutím služby alebo dodaním tovaru). Dodávateľ si môže platbu vyžiadať v celkovej alebo čiastočnej výške. Na takejto faktúre sa uvádzajú základné údaje, číslo účtu a variabilný symbol.

Zálohová faktúra je teda spôsob, ako sa vyhnúť neuhradeniu ostrej faktúry zo strany odberateľa. Preddavková faktúra je iba podkladom úhrade a nevstupuje teda do účtovníctva a ani do evidencie DPH.

V prípade, ak úhrada nebude pripísaná na bankový účet, nič sa nedeje a fakturovanú sumu nie je potrebné zdaňovať. Naopak, ak zákazník preddavok uhradí, vystavuje sa ostrá faktúra.

Medzi zásady preddavkovej faktúry môže patriť:

  • Na faktúre by sa nemal objaviť konkrétny popis dodávky tovaru/služby (postačí iba „preddavok“, alebo formulácia ,,fakturujeme Vám preddavok za služby v mesiaci marec 2018“) pretože k dodaniu ešte nedošlo
  • Na faktúre uvádza iba dátum vystavenia faktúry a dátum splatnosti. Dátum dodania sa neuvádza z dôvodu, že nemožno vedieť dátum dodania niečoho, čo ešte nebolo dodané
  • Zálohové faktúry by mali mať svoj samostatný číselný rad, aby sa zachovala prehľadnosť a bezproblémovosť pri kontrole v prípade neuhradenia platby
  • Výška DPH je iba informatívna – ak sa jedná o platiteľa DPH.