Čo znamená zjednodušená faktúra? Ide o takú faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona o DPH, no i napriek tomu, pri splnení ostatných podmienok § 49 – § 51 zákona o DPH je možné si z nej odpočítať daň. Ide napríkald o:

  • doklad za tovar/službu v prípade, ak cena s daňou nepresahuje hodnotu 100 EUR (doklad nemusí obsahovať identifikačné údaje príjemcu tovaru/služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, jeho IČ DPH ak mu je pridelené, ani základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene)
  • doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou (ďalej ako ,,ERP“) podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP v znení neskorších predpisov, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nepresahuje hodnotu 1 000 EUR, alebo je uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť a nepresahuje hodnotu 1 600 EUR a doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nepresahuje hodnotu 1 600 EUR (doklad nemusí obsahovať údaje identifikačné údaje o odberateľovi, ani základ dane pre každú sadzbu dane, či jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene).

 

Zjednodušená faktúra nemôže byť vyhotovená platiteľom DPH v prípade:

  • dodania tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o DPH
  • zásielkového predaji tovaru
  • dodania tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane